Zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta w Brzegu

Kontakt: zadaniazlecone@brzeg.pl

Oto fragment ustawy o samorządzie gminnym, dotyczący zlecania i finansowania zadań zleconych samorządom.

„Art. 8.

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.” (wytłuszczenie tekstu autora)

Szanowni Państwo!

Czy w Państwa samorządzie realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na które otrzymują Państwo dotacje w ramach Działu Administracja Publiczna, rozdz. 75011, urzędy wojewódzkie (sprawy USC i dowody osobiste oraz meldunki)?

Czy Wasza Gmina prowadzi szczegółową analizę kosztów na wykonanie tego zadania?

Czy dotacje w tym zakresie są wystarczające? Czy Wasza Gmina musi do nich dopłacać z własnego budżetu?

Wojciech Huczyński, Burmistrz Miasta Brzegu apeluje do wszystkich samorządów o liczenie kosztów wykonywania tzw. „zadań zleconych”, przynajmniej z ostatnich trzech lat.

Prosimy o przesyłanie tych informacji na adres zadaniazlecone@brzeg.pl, gdyż może jedynie dzięki takiej postawie będziemy mieli możliwość przedstawienia Ministrowi Finansów realnych danych dotyczących finansowania zadań zleconych, jak i zaproponowania algorytmu ich podziału, by niedługo nie obudzić się w sytuacji, w jakiej niedawno obudzili się Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy!!!

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów, korespondencji i wymiany poglądów z Opolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie niewystarczającego finansowania zadań zleconych dla gminy Brzeg.


Lp. Data Treść korespondencji
1. 19.03.2012 Pismo Burmistrza Brzegu do Wojewody Opolskiego
2. 26.04.2012 Odpowiedź Wojewody Opolskiego na Pismo Burmistrza Brzegu
3. 19.07.2012 Stanowisko Wojewody Opolskiego w sprawie USC w Brzegu
3a. 20.07.2012 Odpowiedz na stanowisko przedstawione przez Biuro Prasowe Wojewody
4. 14.08.2012 Skarga na Burmistrza Brzegu do Wojewody Opolskiego w sprawie USC
4a. 30.07.2012 Treść skargi
5. 17.08.2012 Wyjaśnienie Burmistrza Brzegu w sprawie skargi petenta
6. 27.08.2012 Stanowisko Wojewody w sprawie skargi petenta
7. 03.09.2012 Prośba Burmistrza Brzegu o dane dotyczące USC
8a. 04.09.2012 pismo Burmistrza Brzegu do RIO-zapytanie o finansowanie zadań zleconych
8b. 08.10.2012 stanowisko RIO w sprawie zadan zleconych
9. 11.09.2012 Informacja
10. - Wypowiedzi w mediach przedstawiciela Wojewody Opolskiego
11. 18.09.2012 pismo od Wojewody o RN do Burmistrza Brzegu
Odpowiedź 25.09.2012 - pismo do Wojewody o RN od Burmistrza Brzegu
12. 19.09.2012 Odpowiedź Wojewody Opolskiego w sprawie USC z dnia 19.09.2012
13. 19.09.2012 Komunikat Biura Prasowego Wojewody Opolskiego w sprawie USC w Brzegu
14. 20.09.2012 Oświadczenie Rzecznika Pras Gminy Miasto Brzeg w sprawie komunikatu Biura Pras Wojewody Opolskiego
15. - Zestawienie danych USC - gminy opolskie zebranych przez Gminę Miasto Brzeg (lipiec-wrzesień 2012)
16. 24.09.2012 sprawy zaległe USC
17. 23.09.2012 pismo od Burmistrza Brzegu do Premiera RP w sprawie zadań zleconych USC
18. 29.10.2012 sprawy zalegle USC
19. 02.10.2012 informacja o zaległościach USC na dzien 01.10.2012.pdf
20. 16.10.2012 sprawy zaległe USC
21. 22.10.2012 sprawy zaległe USC
22. 23.10.2012 pismo z Ministerstwa Finansow do Burmistrza Brzeg
23. 26.10.2012 pismo od Wojewody o zaległosciach
24. 29.10.2012 sprawy zaległe USC
25. 03.11.2012 Artykuł w piśmie "Wspólnota" dotyczący problemu zadań zleconych na przykładzie m.in. Gminy Brzeg
26. 03.11.2012 Tekst w piśmie "Wspólnota" dotyczące zadań zadań zleconych
27. 05.11.2012 sprawy zaległe USC
28. 23.11.2012 pismo z MSW w sprawie zadań zleconych
29. List Wojewody Opolskiego do pisma "Wspólnota" - odpowiedź na argumenty Burmistrza Brzegu
30. 19.01.2013 Pismo Wspólnota - list Burmistrza Brzegu - odpowiedź na tezy Wojewody
31. 18.10.2013 Pismo Wojewody Opolskiego do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie zadań zleconych (prognozy kosztów na rok 2014)
32. 23.10.2013 Pismo Burmistrza Brzegu do Wojewody Opolskiego - odpowiedź na pismo z dnia 18.10.2013r. w sprawie obliczenia kosztów zadań zleconych na rok 2014.
33. 04.11.2013 Pismo z dnia 24.10.2013r. od Wojewody Opolskiego dotyczące sposobu przeliczania dotacji celowych. Pismo z dnia 30.10.2013r. - odpowiedź Burmistrza Brzegu dla Wojewody Opolskiego